REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ ZAKLAMERKOWANI.PL

I Postanowienia ogólne

 1. Serwis z materiałami edukacyjnymi, działający pod adresem www.zaklamerkowani.pl, prowadzony jest przez
  KLAMERKA JUSTYNA SIELGOSKA
  Kobylin 3
  95-063 Rogów
  NIP 8331401694 , zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu Operatorem.
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz korzystania z serwisu z materiałami edukacyjnymi (zwanego w dalszej części Regulaminu Serwisu), jak również przedmiot oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług. Zasady korzystania z Serwisu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 3. Serwis kierowany jest do wszystkich Użytkowników korzystających z sieci internetowych i mających zasięg międzynarodowy. Serwis prowadzony jest bezterminowo z możliwością zamknięcia w każdym momencie.
 4. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Świadczone usługi, umowy

 1. W zakresie prowadzonego Serwisu Operator świadczy odpłatne i bezpłatne usługi w postaci udostępniania Użytkownikom, w ramach udzielonej Licencji, gotowych materiałów edukacyjnych w formacie plików PDF, PNG, JPG, JPEG do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu lub do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety prywatne.
 2. Dostęp do usług odbywa się poprzez stronę internetową www.zaklamerkowani.pl i wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy licencyjnej oraz dostępu do jego zawartości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, a w przypadku materiałów udostępnianych odpłatnie – poprzez dodatkowe złożenie zamówienia oraz opłacenie abonamentu.
 3. Umowy, o których mowa powyżej, zawarte zostają na czas nieokreślony – w przypadku umów, obejmujących bezpłatne usługi oraz na czas określony – w przypadku umów, obejmujących odpłatny dostęp do zasobów serwisu, przy czym czas ich obowiązywania uzależniony jest od okresu, na jaki wykupiony został abonament, zgodnie z postanowieniami pkt.IV Regulaminu.
 4. Z chwilą upływu okresu, na który wykupiona została odpłatna usługa, umowa licencji oraz dostępu do zawartości Serwisu wygasa bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez Użytkownika w tym zakresie. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Użytkownika do zawarcia nowych lub przedłużenia dotychczasowych umów na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Operatora są następujące: komputer PC, laptop, table, smartfon z systemem operacyjnym Windows, Linux; pamięć RAM min. 32MB; przeglądarka internetowa.
III Rejestracja, rodzaj kont
 
 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Dostęp do świadczonych przez Operatora usług następuje po dokonaniu prawidłowej rejestracji Użytkownika na stronach Serwisu pod adresem www.zaklamerkowani.pl za pośrednictwem znajdującego się tam formularza oraz następnym potwierdzeniu rejestracji poprzez wejście na odpowiedni, wskazany przez Operatora link, w treści przesłanej do Użytkownika wiadomości na podany podczas rejestracji adres elektronicznej skrzynki pocztowej.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik może wskazać dodatkowo imię i nazwisko oraz adres jego zamieszkania. Powyższe dane wykorzystywane będą przez Operatora wyłącznie w celach umożliwienia dokonania płatności za abonament za pośrednictwem kart kredytowych, zgodnie z regulaminami odpowiednich wystawców kart.
 4. Zarejestrowane w ten sposób konto nie może być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim.
 5. Sposób oraz zasady ochrony danych osobowych wskazanych podczas rejestracji, określa Polityka Prywatności Serwisu, znajdująca się pod adresem www.zaklamerkowani.pl/polityka-pryuwatnosci.
 6. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Serwisu, ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

IV Abonament

 1. Część materiałów Serwisu udostępniana jest Użytkownikom bezpłatnie i nie wymaga opłacenia stosownego abonamentu, z zastrzeżeniem postanowień pkt.V niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może skorzystać z jednego abonamenty #zaklamerkowany, który obejmuje zasoby Platformy zarówno do indywidualnego użytku domowego, jak i do wykorzystywania w trakcie zajęć.
 3. Wysokość podstawowego abonamentu wynosi 99,00 zł brutto i trwa przez okres 12 miesięcy (wyłączając okresy promocyjne).
 4. Elektroniczne formy płatności, udostępnione na stronach Serwisu, obsługiwane są przez system płatności online Przelewy24.pl. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach Przelewy24.pl, odpowiedniego banku. KLAMERKA Justyna Sielgoska nie odpowiada za ewentualne błędy w działaniu systemu Przelewy24.pl.
 5. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się autoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym Przelewy24.pl, banku lub firmy Polcard. Płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego faktu z KLAMERKA Justyna Sielgoska.
 6. Usługa uruchamiana jest automatycznie po dokonaniu płatności, o której mowa w ust.3, w sposób określony w ust. 4. Dzień uruchomienia dostępu do usługi jest pierwszym dniem okresu, w jakim świadczona jest usługa, przy czym jej rozpoczęcie, następuje przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 7. Abonament nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w świadczonych usługach, jak również prawo do zmian w wysokości abonamentu za poszczególne usługi.
 9. Z chwilą opłacenia abonamentu za świadczone usługi w wysokości określonej w ust.3 bądź, w sposób określony w ust.4, Użytkownik ma prawo otrzymania faktury VAT. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 10. Wartość poszczególnych abonamentów wyrażone zostały jako ceny brutto. Operator oświadcza, że jest przedmiotowo zwolniony z podatki VAT.

V Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały zamieszczone na Serwisie pod adresem www.zaklamerkowani.pl stanowią własność Operatora (zwanego w tej części Regulaminu Licencjodawcą) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne ((Dz. U. 1994 r., Nr 27, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i w tym też zakresie stanowią przedmiot wyłącznej ochrony.
 2. Licencjodawca oświadcza, że:
  1. korzystanie z wszystkich zasobów Serwisu www.zaklamerkowani.pl przez Użytkownika (zwanego w tej części Regulaminu Licencjobiorcą) nie będzie naruszać praw osób trzecich;
  2. przysługuje mu do wszystkich zasobów Serwisu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie majątkowe;
  3. może rozporządzać prawami autorskimi do wszystkich zasobów Serwisu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umów licencji, określonych w niniejszym pkt. Regulaminu.
 3. Z chwilą poprawnej rejestracji w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do bezpłatnych materiałów udostępnianych w Serwisie, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas nieokreślony niewyłącznej licencji na korzystanie z zasobów Serwisu poprzez możliwość pobierania, drukowania, powielania i tworzenia materiałów w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz ich wykorzystania do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu i/lub w ilości odpowiadającej danej grupie oraz ich wykorzystania do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.
 4. Z chwilą poprawnej rejestracji w Serwisie, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz opłaceniu abonamentu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 2 i 3 Regulaminu, w odniesieniu do odpłatnych materiałów udostępnianych w Serwisie, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas określony, uzależniony od okresu na jaki wykupiony został abonament, niewyłącznej licencji na korzystanie z zasobów Serwisu z możliwością pobierania, drukowania, powielania i tworzenia materiałów w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz ich wykorzystania do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu i/lub w ilości odpowiadającej danej grupie oraz ich wykorzystania do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.
 5. Każdorazowo zawarta przez strony umowa licencji nie obejmuje prawa do odpłatnego lub bezpłatnego kopiowania (w inny sposób, niż określony w ust.3 i 4), cyfrowego bądź analogowego powielania, modyfikacji oraz publikacji jakichkolwiek zasobów Serwisu bez wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy.
 6. Licencjobiorca nie nabywa prawa do udostępniania zasobów Serwisu osobom trzecim, w sposób odmienny, niż określony w ust.3 i 4, w szczególności poprzez umożliwienie im korzystania z zarejestrowanego przez niego konta.
 7. Z chwilą wygaśnięcia abonamentu, o którym mowa w Rozdziale IV ust.2 niniejszego Regulaminu, umowa licencji, określona w ust.4, wygasa. Z tą też chwilą Licencjobiorca traci uprawnienie do wykorzystywania zasobów Serwisu, objętych abonamentem.
 8. W przypadku naruszenia warunków udzielonej licencji, Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od zawartej przez strony umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, składając w formie pisemnej drogą elektroniczną stosowne oświadczenie woli. W tym też zakresie Licencjodawca nabywa uprawnienie do dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku naruszenia zakazu, określonego w ust.9, bądź wykorzystywania przez Licencjobiorcę zasobów Serwisu po wygaśnięciu umowy licencji, o czym mowa w ust.8, Licencjodawca nabywa prawo do dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody oraz zaniechania naruszeń na zasadach ogólnych.
VI Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z zawarciem umowy licencji oraz o dostęp do świadczonych przez Operatora usług, jak i korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres administrator@zaklamerkowani.pl
 2. Serwis zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania stosownego oświadczenia od Użytkownika przesłanego drogą elektroniczną.
 3. Odpowiedź na złożoną reklamacje przesłana zostanie nie później niż ostatniego dnia, określonego w ust.2, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
VII Postanowienia końcowe
 
 1. Prawo do korzystania z Serwisu w części objętej abonamentem przysługuje wyłącznie osobie, która dokonała rejestracji, zawarła umowę licencji oraz o dostęp do świadczonych przez Operatora usług i opłaciła abonament oraz jej domownikom, przy czym odpowiada ona za ich działania i zaniechania jak za swoje własne. Za działania lub zaniechania osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Operator może zablokować mu dostęp do świadczonych usług i wezwać go do usunięcia naruszeń. W razie nie usunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Operatora terminie lub powstania podobnych naruszeń w przyszłości, Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, bez ponownego wyznaczania terminu na ich usunięcie. Powyższe nie wyłącza postanowień, określonych w Rozdziale V ust.9 niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z usług Operatora winny być kierowane na adres pocztowy elektronicznej administrator@zaklamerkowani.pl
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany wiążące są dla stron od chwili poinformowania użytkowników o wprowadzanych zmianach i ich zakresie oraz opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu – www.zaklamerkowani.pl. Do umów zawartych przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu stosuje się zapisy obowiązujące w dniu zawarcia tychże umów.
 5. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).